DXV: Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018
Căn cứ công văn số 1482/CV-DXV ngày 08/10/2018 của Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (DXV) về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:
- Hủy ngày đăng ký cuối cùng (12/10/2018) để chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu DXV mà VSD đã thông báo tại Thông báo số 2955/TB-VSD ngày 01/10/2018 của VSD.
- Lý do hủy: Do DXV và HOSE chưa thống nhất nguồn tiền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu DXV tại Thành viên lưu ký.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC