PVE: Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
  Căn cứ thông báo số: 677/TB-CNVSD ngày 23/04/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng  khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng để Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền của Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu Khí - CTCP và Thông báo số: 1009/TB-CNVSD ngày 27/06/2018 của CNVSD v/v thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền thì ngày thanh toán cổ tức bằng tiền cổ phiếu PVE là ngày: 13/07/2018
Tuy nhiên, đến 10h30 ngày 12/07/2018, CNVSD vẫn chưa nhận được tiền cổ tức từ Tổ chức phát hành. Vì vậy, CNVSD không thể thực hiện việc chuyển tiền thanh toán cổ tức cho Quý Thành viên lưu ký.
CNVSD sẽ thực hiện thanh toán cổ tức cho Quý Thành viên lưu ký theo quy định ngay sau khi nhận được tiền cổ tức từ Tổ chức phát hành.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC