NVL: Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Căn cứ công văn số 14/2018-CV-NVLG ngày 10/01/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NO VA (mã chứng khoán: NVL), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018) như sau:
Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1370/TB-CNVSD ngày 25/12/2017 và công văn số 151/CNVSD-ĐK ngày 05/01/2018 của CNVSD:
Nội dung lấy ý kiến:
+ Thay đổi loại cổ phần, số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã được thông qua theo Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/04/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 10/08/2017.
+ Thay đổi thời gian phát hành cổ  phần trong Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017.
Thông tin bổ sung nội dung lấy ý kiến:
Bổ sung nội dung: Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017.
Các nội dung khác tại Thông báo số 1370/TB-CNVSD ngày 25/12/2017 và công văn số 151/CNVSD-ĐK ngày 05/01/2018 không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở  và các Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC