DIC: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
    Căn cứ thông báo số: 1343-2017/CV.DIC-Intraco ngày 10/11/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dic (DIC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 (ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2017) như sau:
- Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1180/TB-CNVSD ngày 06/10/2017 của CNVSD:
    Thời gian thanh toán: Ngày 28/11/2017
- Thông tin điều chỉnh:
    Thời gian thanh toán: Ngày 28/12/2017
Lý do điều chỉnh: Hiện nay, nguồn vốn của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dic đang được ưu tiên phục vụ cho các hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế, ảnh hưởng đến nguồn tiền chi trả cổ tức.
Các nội dung khác tại Thông báo số 1180/TB-CNVSD ngày 06/10/2017 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở và các Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC