CCH: Chốt danh sách cổ đông để chuyển sang đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội tại công văn số 271/2017/CV-CCIC ngày 10/08/2017 về việc chốt danh sách cổ đông để chuyển sang đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (mã chứng khoán CCH), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:
-     Ngày chốt danh sách cổ đông lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán CCH để chuyển sang đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: ngày 21/08/2017.
-     Kể từ ngày 18/08/2017, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán CCH theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của UBCKNN.
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu CCH tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC