POS: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức lần 2
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Căn cứ Công văn số 2243/LĐBD-TCKT ngày 12/10/2018 của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2018) như sau:
Thông tin đã thông báo tại Công văn số 6549/CNVSD-ĐK ngày 03/10/2018 của CNVSD:
-Thời gian thanh toán: Ngày 10/10/2018
Thông tin điều chỉnh:
-Thời gian thanh toán: Ngày 18/10/2018 (thay đổi lần 2)
Lý do điều chỉnh: CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC vẫn chưa thỏa thuận được với một cổ đông lớn đã lưu ký chứng khoán về phương thức trả cổ tức năm 2017.
Các nội dung khác tại Công văn số 6549/CNVSD-ĐK ngày 03/10/2018 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở  và các Thành viên lưu ký biết.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC