HND: Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật: Thứ sáu, 14/09/2018
Ngày 12/09/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 4366/NĐHP-TCLĐ ngày 11/09/2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại ngày đăng ký cuối cùng 30/08/2018. VSD thông báo như sau:
- Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại ngày đăng ký cuối cùng 30/08/2018 (Thông báo số 2611/TB-VSD ngày 15/08/2018 của VSD).
- Lý do hủy: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các thủ tục và tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu HND tại Thành viên lưu ký.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC