Thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 31/12/2017
Cập nhật: Thứ hai, 08/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/12/2017 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
- Số lượng TKGD trong nước:                  1.898.993 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:          1.890.521 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:                  8.472 tài khoản
-  Số lượng TKGD nước ngoài:                   22.561 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:  19.696 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:     2.865 tài khoản
TIN KHÁC: