Thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 30/11/2017
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 30/11/2017 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
-  Số lượng TKGD trong nước:                  1.879.535 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:          1.871.197 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:                  8.338 tài khoản
-     Số lượng TKGD nước ngoài:                   22.114 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:  19.279 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:     2.835 tài khoản
TIN KHÁC: