Thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 28/02/2019
Cập nhật: Thứ hai, 11/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 28/02/2019 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
- Số lượng TKGD trong nước:                     2.183.601 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:          2.174.198 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:                  9.403 tài khoản
- Số lượng TKGD nước ngoài:                         28.716 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:  25.333 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:     3.383 tài khoản
 
TIN KHÁC: