Thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và nước ngoài tại ngày 31/10/2018
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/10/2018 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
- Số lượng TKGD trong nước:                     2.117.621 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:          2.108.521 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:                  9.100 tài khoản
- Số lượng TKGD nước ngoài:                         27.754 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:  24.511 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:     3.243 tài khoản
TIN KHÁC: