Thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 30/9/2018
Cập nhật: Thứ hai, 08/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 30/9/2018 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
- Số lượng TKGD trong nước:    2.097.518 tài khoản, trong đó:
        + Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân: 2.088.476 tài khoản
        + Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:  9.042 tài khoản
- Số lượng TKGD nước ngoài:  27.412 tài khoản, trong đó:
        + Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:  24.204 tài khoản
        + Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:  3.208 tài khoản
 
TIN KHÁC: