Thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 31/5/2018
Cập nhật: Thứ sáu, 08/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/5/2018 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
-     Số lượng TKGD trong nước:                         2.026.304 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:          2.017.531 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:                  8.773 tài khoản
-     Số lượng TKGD nước ngoài:                         25.864 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân:  22.820 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:     3.044 tài khoản
TIN KHÁC: