TPP: Bổ sung thông tin thời gian hạn chế chuyển nhượng
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Căn cứ Thông báo số 1341/TB-SGDHN ngày 08/11/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ sung thông tin thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu TPP phát hành riêng lẻ, cụ thể:
-     Tên chứng khoán:   Cổ phiếu CTCP Nhựa Tân Phú
-     Mã chứng khoán :   TPP
-     Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 4.240.000 cổ phiếu
+ Thời gian hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/08/2019                                        
VSD thông báo bổ sung nội dung đã được VSD thông báo tại Thông báo số 3212/TB-VSD ngày 05/11/2018 như sau:
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Các nội dung khác của Thông báo không thay đổi.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC