VTP: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Căn cứ đề nghị của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel tại công văn số 70/VTP-PC ngày 06/11/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội của cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (mã chứng khoán VTP), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán VTP để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: ngày 16/11/2018.
- Kể từ ngày 15/11/2018, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VTP theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của UBCKNN.
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu VTP tại Thành viên lưu ký.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC