VPB: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Căn cứ công văn số 6628/UBCK-PTTT ngày 27/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu  Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu
1 Meritz Vietnam Securities Investment Trust[Balanced] Deutsche Bank AG London 1.130.000
2 Optis Global Opportunities Fund Ltd 2.000.000
  Tổng   3.130.000
 
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11/10/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC