MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ tư, 26/09/2018
Căn cứ công văn số 6107/UBCK-PTTT ngày 13/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu  Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu
1 Allianz Global Investors Fund – Allianz Little Dragons Hanoi Investments Holdings Limited 200.000
2 Allianz Global Investors Fund – Allianz Oriental Income 280.000
  Tổng   480.000
 
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 25/09/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC