MNB: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 16/04/2018
Căn cứ công văn đề nghị của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (mã chứng khoán MNB) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo như sau:
-     Ngày chốt danh sách cổ đông để lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán MNB phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Ngày 23/04/2018.
-     Kể từ ngày 20/04/2018, CNVSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MNB theo Quyết định số 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký giữa VSD và Công ty.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ  phiếu MNB tại Thành viên Lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC