CTW: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 01/02/2018
Căn cứ công văn số 503/UBCK-PTTT ngày 19/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán CTW, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTW như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu 

Số  lượng cổ phiếu CTW chuyển quyền sở hữu

1

Công ty cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro

Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP

6.310.400

 

Tổng

 

6.310.400

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31/01/2018

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC