MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Căn cứ công văn số 8032/UBCK-PTTT ngày 28/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Chambers Street Global Fund, LP

KT Zmico Securities Company Limited

MWG

     320.000

 

Tổng cộng

320.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 06/12/2017

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC