FSC: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Căn cứ số 7860/UBCK-PTTT ngày 20/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FSC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FSC như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở  hữu

Bên nhận chuyển quyền 

sở  hữu

Số  lượng cổ phiếu thực hiện

1

Lê Minh Tâm

Yuanta Securities Asia Financial Services Limited

1.824.322

2

Lê Minh Tâm

Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited

14.757.578

 

Cộng

16.581.900

 Ngày hiệu lực chuyển quyền: 07/12/2017

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC