GSM: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ ba, 28/11/2017
Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 09/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Tổng Công ty Sông Đà

Đinh Viết Sơn

20.000

2

Nguyễn Văn Hùng

3.000

3

Trần Thị Thu Hà

1.000

4

Đinh Ngọc Tuấn

800

Tổng cộng

24.800


Ngày hiệu lực chuyển quyền: 28/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC