GSM: Chuyển quyền sở hữu
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 09/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM (theo danh sách đính kèm).
STT Họ và tên bên CQSH Họ tên bên nhận CQSH Số lượng chứng khoán
1 Tổng Công ty Sông Đà Nguyễn Khắc Hiệp 18.000
2 Lê Tấn Trường 10.000
3 Đỗ Văn Sang  20.000
4 Nguyễn Tuế Loan  4.000
5 Nguyễn Văn Lẫm  5.000
6 Lê Văn Thức  3.000
7 Trần Đức Biển 10.000
8 Hoàng Thị Vân Anh  3.000
9 Phạm Thúy Hà 7.300
10 Lã Mộng Dần 17.000
11 Huỳnh Ngọc Tuấn 6.500
Tổng cộng 103.800

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11/10/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC