VPB: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 05/10/2017
Căn cứ công văn số 6361/UBCK-PTTT ngày 22/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu 

Số  lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Deutsche Bank AG London

Composite Capital Master Fund LP

8.207.690

2

Pyn Elite Fund (NON-UCITS)

6.956.920

3

KIM Vietnam Growth Equity Fund

600.000

4

KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund

400.000

5

Aquila SPC LTD

870.300

6

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

514.820

7

KB Vietnam Focus Balanced Fund

81.000

8

Norges Bank

1.325.070

9

Amersham Industries Limited

4.918.110

10

Idris LTD

290.700

11

Albizia Asean Tenggara Fund

Vietnam Holding Limited

500.000

 

Tổng

 

24.664.610

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 04/10/2017

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC