VJC: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 15/09/2017
Căn cứ  công văn số 5905/UBCK-PTTT ngày 31/08/2017của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu VJC và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VJC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu từ Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Norges Bank như sau:
Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu: 2.616.727 cổ phiếu VJC.
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14/09/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC