GSM: Chuyển quyền sở hữu
Cập nhật: Thứ sáu, 14/07/2017
Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 09/9/2015 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM như sau:
- Bên chuyển quyền sở hữu: Tổng Công ty Sông Đà
- Bên nhận chuyển quyền sở hữu:
1. Nguyễn Duy Thành: 3.000 cổ phiếu
2. Trần Bạch Đằng: 5.000 cổ phiếu
3. Phạm Lạp: 4.800 cổ phiếu
4. Đỗ Văn Trà: 1.400 cổ phiếu
5. Nguyễn Hữu Thành: 5.000 cổ phiếu
6. Nguyễn Thanh Dương: 600 cổ phiếu
7. Đặng Quang Huy: 10.000 cổ phiếu
8. Lê Hữu Phước: 20.000 cổ phiếu
9. Ngô Thị Thu Thủy: 12.000 cổ phiếu
10.Trần Quang Hưng: 100 cổ phiếu
11. Nguyễn Văn Minh: 3.000 cổ phiếu
- Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14/7/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC