MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 07/07/2017
Căn cứ công văn số 4351/UBCK-PTTT ngày 27/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu 

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở  hữu 

1

DEMPSEY HILL ASIA FUND

THE TON POH FUND

500.000

 

Tổng

 

500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 07/07/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC