DOP: Thông báo về việc chuyển tiền thanh toán cổ tức
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
 Căn cứ Thông báo số 558/TB-CNVSD ngày 11/04/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng  khoán Việt Nam– Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng để Tạm ứng cổ tức năm 2016 của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP) với ngày thanh toán là ngày 22/05/2017.
Tuy nhiên, đến 9g00 ngày 19/05/2017, CNVSD vẫn chưa nhận được cổ tức bằng tiền từ DOP, vì vậy CNVSD không thể thực hiện việc chuyển tiền thanh toán cổ tức cho Quý Thành viên.
CNVSD sẽ thực hiện thanh toán cổ tức cho Quý Thành viên theo Quy định ngay sau khi nhận được tiền cổ tức từ DOP.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC