GSM: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ tư, 10/05/2017
Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 09/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM như sau:
STT Họ và tên bên CQSH Họ tên bên nhận CQSH Số lượng chứng khoán
1 Tổng Công ty Sông Đà Trần Xuân Dưỡng 5.000
2 Đào Sỹ Hà 4.500
3 Hồ Thị Nương  10.000
4 Nguyễn Mạnh Hà  800
5 Nguyễn Đình Hiểu 3.500
6 Trần Thắng 20.000
Tổng cộng 43.800

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 09/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC