GSM: Chuyển quyền sở hữu
Cập nhật: Thứ sáu, 08/01/2016
Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 09/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM (theo danh sách đính kèm)
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 07/01/2016
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC