TIN NỔI BẬT

Các thủ tục về Hoạt động Chuyền Quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 30/12/2014
- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán.

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do thay đổi cổ đông chiến lược trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Thủ tục: Chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do TCPH dùng cổ phiếu quỹ để thưởng/phân phối /bán lại cho CBNV với giá ưu đãi.

Thủ tục Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp.

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do TCPH hoặc Công đoàn thu hồi/mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBCNV khi chấm dứt hợp đồng lao động làm cổ phiếu quỹ/cổ phiếu thưởng cho CBCNV

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do thừa kế CK

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu theo quyết định có hiệu lực của tòa án.

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu giữa nhà đầu tư ủy thác và công ty quản lý quỹ hoặc ngược lại và giữa công ty quản lý quỹ với nhau.

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu do chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc phân định lại cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

- Thủ tục Chuyển quyền sở hữu đối với các giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Quy trình thực hiện với trường hợp chuyển quyền sở hữu do TCPH mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu
TIN LIÊN QUAN