Danh mục chứng khoán làm tài sản thế chấp áp dụng từ 01/09/2018
Cập nhật: Thứ năm, 16/08/2018
Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-VSD ngày 21/08/2017 của Tổng Giám đốc VSD, VSD thông báo tới các Thành viên về danh mục chứng khoán thế chấp như sau:
- Danh mục cổ phiếu đủ điều kiện làm tài  sản thế chấp là 207 mã (Đính kèm)
- Danh mục trên được áp dụng từ ngày 01/09/2018  đến 28/02/2019
TIN LIÊN QUAN