Danh mục chứng khoán làm tài sản thế chấp
Cập nhật: Thứ tư, 28/02/2018
1. Căn cứ quy chế tổ  chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-VSD ngày 21/08/2017 của Tổng Giám đốc VSD, VSD thông báo tới các Thành viên về danh mục chứng khoán thế chấp như sau:
-     Danh mục cổ phiếu đủ điều kiện làm tài sản thế chấp là 213 mã (đính kèm).
-     Danh mục trên được áp dụng từ ngày 01/3/2018 đến 31/8/2018.
2. Loại 8 mã TP do đáo hạn/Thêm 6 mã TP mới vào Danh mục
TIN LIÊN QUAN