Đưa cổ phiếu CVT ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp
Cập nhật: Thứ sáu, 29/09/2017
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-VSD ngày 21/8/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
Căn cứ Thông báo số 1266/TB-SGDHN ngày 26/09/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CVT của CTCP CMC;
VSD thông báo về việc đưa cổ phiếu CVT ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp như sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP CMC
  • Mã chứng khoán: CVT
  • Ngày loại khỏi danh mục: 29/09/2017
  • Lý do hủy niêm yết: chuyển đăng ký niêm yết sang Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh. 
  • Danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp (đính kèm)
TIN LIÊN QUAN