Đưa cổ phiếu VND ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VSD ngày 19/8/2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
Căn cứ Thông báo số 1030/TB-SGDHN ngày 09/08/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VND của CTCP Chứng khoán VNDirect;
VSD thông báo về việc đưa cổ phiếu VND ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp như sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNDirect
  • Mã chứng khoán: VND
  • Ngày loại khỏi danh mục: 11/08/2017
  • Lý do hủy niêm yết: chuyển đăng ký niêm yết sang Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.
  • Danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp (Đính kèm)
TIN LIÊN QUAN