Đưa cổ phiếu BHS ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp
Cập nhật: Thứ hai, 31/07/2017
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VSD ngày 19/8/2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
Căn cứ Thông báo số 878/TB-SGDHCM ngày 25/07/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu BHS của CTCP Đường Biên Hòa;
VSD thông báo về việc đưa cổ phiếu BHS ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp như sau:
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đường Biên Hòa
 • Mã chứng khoán: BHS
 • Ngày loại khỏi danh mục: 30/08/2017
 • Lý do: hủy niêm yết để thực hiện sáp nhập.
 • Danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp (Đính kèm)
TIN LIÊN QUAN
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >