Đưa cổ phiếu CTS ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp
Cập nhật: Thứ năm, 15/06/2017
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VSD ngày 19/8/2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);Căn cứ Thông báo số 738/TB-SGDHN ngày 12/06/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà  Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTS của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;VSD thông báo về việc đưa cổ phiếu CTS ra khỏi danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp như sau:
-     Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
-     Mã chứng khoán: CTS
-     Ngày hiệu lực: 15/06/2017
-     Lý do hủy niêm yết: chuyển đăng ký niêm yết sang Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.
Danh mục chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp (đính kèm)
TIN LIÊN QUAN