Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 14/09/2018 để hỗ trợ thanh toán giao dịch.
Cập nhật: Thứ sáu, 14/09/2018
Ngày 14/09/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
- Tên Thành viên lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Mã chứng khoán vay: SSI
- Số lượng chứng khoán vay: 150
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >