Danh mục chứng khoán làm tài sản thế chấp
Cập nhật: Thứ ba, 15/08/2017
Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VSD ngày 19/08/2014 của Tổng Giám đốc VSD, VSD thông báo tới các Thành viên về danh mục chứng khoán thế chấp như sau:
-     Danh mục cổ phiếu đủ điều kiện làm tài sản thế chấp là 204 mã (đính kèm).
Danh mục trên được áp dụng từ ngày 01/9/2017 đến 28/2/2018.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >