Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 17/5/2017 để hỗ trợ thanh toán giao dịch
Cập nhật: Thứ năm, 18/05/2017
Ngày 17/5/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán cho 02 thành viên lưu ký, chi tiết:
 

STT

n TVLK vay

 chứng khoán vay

Số lượng chứng khoán vay

1

CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

NLG

134.144

2

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

VIX

100

CVT

2.000

 

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >