Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 15/05/2017 để hỗ trợ thanh toán giao dịch
Cập nhật: Thứ ba, 16/05/2017
Ngày 15/05/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
- Tên Thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Mã chứng khoán vay: PSP
- Số lượng chứng khoán vay: 100
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >