Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 09/01/2019 để hỗ trợ thanh toán giao dịch.
Cập nhật: Thứ năm, 10/01/2019
Ngày 09/01/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
- Tên Thành viên lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Mã chứng khoán vay: VTP
- Số lượng chứng khoán vay: 5.000
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >