Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2018
Cập nhật: Thứ năm, 10/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong năm 2018 như sau:
- Cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 5.537 NĐTNN (565 tổ chức và 4.972 cá nhân).
-  Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 39 NĐTNN (26 tổ chức và 13 cá nhân).
Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.004 mã (4.089 tổ chức và 24.915 cá nhân).
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >