Ban hành Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật: Thứ hai, 10/09/2018
Ngày 10/09/2018, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 127/QĐ-VSD kèm theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thay thế cho Quyết định số 151/QĐ-VSD ngày 12 tháng 09 năm 2013 của VSD.
Quyết định số 127/QĐ-VSD đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD thay thế cho quyết định số 151/QĐ-VSD tại mục văn bản pháp lý.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >