Ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật: Thứ sáu, 25/05/2018
Ngày 23/05/2018, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-VSD kèm theo Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thay thế cho Quyết định số 79/QĐ-VSD ngày 19 tháng 06 năm 2015 của VSD.
Quyết định số 54/QĐ-VSD đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD thay thế cho quyết định số 79/QĐ-VSD  tại mục văn bản pháp lý.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >