Thông báo về việc thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD
Cập nhật: Thứ ba, 23/01/2018
Ngày 22/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 133/SGDHCM-TV của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngừng giao dịch ngày 23/01/2018. VSD xin thông báo việc thanh toán các giao dịch chứng khoán vẫn được thực hiện bình thường theo đúng quy định.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và thực hiện.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >