Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD
Cập nhật: Thứ hai, 02/10/2017
Căn cứ công văn số 6512/UBCK-PTTT ngày 28/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt  động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 29/09/2017, VSD đã ban hành các quy chế gồm: Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán để thay thế cho Quy chế hiện hành. 
Quy chế đã được VSD đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn – Mục văn bản pháp lý).
Kể từ ngày 15/10/2017, VSD sẽ không xử lý hồ sơ nghiệp vụ Thành viên/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp lập theo quy định tại Quy chế cũ.
Trân trọng thông báo.
        
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >