Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 22/08/2017
Thực hiện Thông tư  số 10/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD để thay thế cho Quy chế hiện hành.
Quy chế đã được VSD đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn).
Trân trọng thông báo.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >