VSD công bố Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý sử dụng Quỹ bù trừ, tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 và tỷ lệ nộp ký quỹ, đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền tối thiểu
Cập nhật: Thứ hai, 07/08/2017
Ngày 3/8/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý sử dụng Quỹ bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và chấp thuận chấp thuận tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bù trừ bằng tiền và tỷ lệ ký quỹ bằng tiền. Ngày 4/8/2017, Tổng Giám đốc VSD đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-VSD (đính kèm) về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý sử dụng Quỹ bù trừ ban hành theo Quyết định số 97/QĐ-VSD ngày 23/03/2017 của Tổng Giám đốc VSD đồng thời công bố tỷ lệ nộp ký quỹ và đóng góp Quỹ bù trừ là 100% bằng tiền, theo đó chứng khoán tạm thời chưa được chấp thuận làm tài sản ký quỹ và tài sản đóng góp Quỹ bù trừ trong giai đoạn đầu thị trường đi vào hoạt động. Sau một thời gian hoạt động, tùy vào điều kiện, diễn biến thực tế của thị trường VSD có thể tính toán lại, báo cáo UBCKNN chấp thuận để điều chỉnh cho phù hợp.
Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu của HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30, căn cứ biến động thực tế hàng ngày của điểm chỉ số đóng cửa chỉ số VN30 từ thời điểm giới thiệu bộ chỉ số này đến nay cũng như xem xét các yếu tố tác động và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, VSD đã xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho HĐTL này là 10%. Đây là tỷ lệ ký quỹ tối thiểu ban đầu do VSD công bố. Dựa trên tỷ lệ này, TVBT được quyền yêu cầu nhà đầu tư nộp ký quỹ nhưng không được thấp hơn tỷ lệ do VSD công bố.
Về thành viên, hiện nay có 07 Công ty chứng khoán gồm SSI, VNDS, HSC, BSC, MBS, VPBS, VCSC đã được VSD chấp thuận làm TVBT, trong đó gồm 02 TVBT chung và 05 TVBT trực tiếp. Nhà đầu tư có thể đến các Công ty chứng khoán này để mở tài khoản và chuẩn bị giao dịch chứng khoán phái sinh.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >