VSD lấy ý kiến dự thảo Quy chế về hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ và thực hiện chứng quyền có đảm bảo
Cập nhật: Thứ hai, 10/07/2017
VSD thực hiện lấy ý kiến của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và các Thành viên thị trường về dự thảo Quy chế về hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ và thực hiện chứng quyền có đảm bảo.
Công văn lấy ý kiến
Dự thảo quy chế
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >